[Zoeken][Index 1996][Threads 1996][Index 1997][Threads 1997]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Datum index][Onderwerp index]

11-Stedentocht
Voor iedereen die van plan is de 11-stedentocht te gaan fietsen,

Bij deze de tekst die ik van de internetpagina heb gehaald. Het adres van de
pagina ben ik effe kwijt, maar als je wilt kan ik daar nog achter komen. De
inhoud staat in ieder geval hier onder....

Groeten en misschien tot ziens, Theo 

P.S. Allewederrijders en andere driewieligen, let op het reglement!!!

=====================================================
De elfstedenrijwieltocht is een toerfietstocht van 230 kilometer langs de 11
Friese steden. De tocht wordt jaarlijks op pinkstermaandag georganiseerd
door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht te Bolsward.

       Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward
      Marktplein 1A - 8701 KG Bolsward, tel: 0515 - 57 32 63
=====================================================
De Friese Elfstedentocht - Inschrijving

De Elfstedenrijwieltocht op Pinkstermaandag 1 juni 1998

De voorinschrijving

Voor de voorinschrijving zullen worden uitgenodigd zij, die 6 maal of vaker
de Elfstedenrijwieltocht reglementair hebben volbracht, waarvan tenminste 1
maal in 1996 of 1997. Voor de telling van het aantal tochten geldt, dat
tussen twee uitgereden tochten maximaal vijf niet (uit)gereden tochten zijn
toegestaan. Rond 1 november 1997 zullen fietsers, die op grond van het
bovenstaande in aanmerking komen voor de voorinschrijving een
acceptgirokaart ontvangen. Indien men gebruik wil maken van de
voorinschrijving, zal het inschrijfgeld ad f 17,50 moeten worden voldaan met
behulp van de acceptgirokaart. Het gebruik van de acceptgirokaart is dus
verplicht.

De vrije inschrijving

De vrije inschrijving wordt gehouden in de periode van 15 januari to 15
februari 1998. Gedurende deze periode kan iedere liefhebber het
verschuldigde inschrijfgeld ad f 17,50 (of een veelvoud ervan bij
groepsinschrijving) overmaken op:
  girorekening 30 50 432 van de Elfstedenrijwieltocht te Bolsward 
  bankrekening 30.87.29.900 van de Elfstedenrijwieltocht te Bolsward.
De beschikbare startkaarten zullen door loting onder de inschrijvingen
worden verdeeld, waarbij een groepsinschrijving als een inschrijving geldt.
Het inschrijfgeld van niet geaccepteerde inschrijvingen zal na de loting
direkt worden terugbetaald.

Deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn. 

===================================================
De Friese Elfstedentocht - Reglement

* De Elfstedenrijwieltocht is een toertocht en geen wedstrijd. 
* Deelname door personen beneden de leeftijd van 16 jaar is verboden. 
* Deelname op fietsen met hulpmotor is niet toegestaan. 
* Deelname met voertuigen op meer dan twee wielen en/of op tandems,
ingericht voor het vervoer van meer dan twee personen, is zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur niet toegestaan. 
* Deelname of het meefietsen in de tocht door anderen dan rechtmatige
deelnemers is verboden. 
* De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk
voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid
worden veroorzaakt. 
* Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de
organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. 
* Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke
aansprakelijkheid. 
* De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen. 
* De deelnemers zijn verplicht gebruik te maken van de in de route gelegen
fietspaden. 
* Uitsluitend indien het overige verkeer er niet door wordt gehinderd, mag
met maximaal twee personen naast elkaar worden gefietst. 
* Het is ten strengste verboden in zgn.waaiervorm te fietsen. 
* Het is verboden van de aangegeven route af te wijken. 
* Er geldt een maximum-snelheid van 25 km per uur. In Dokkum, Bolsward en
Stavoren zijn tijdcontroles. 
* Het is de deelnemers verboden zich te laten volgen door een volgauto. 
* De deelnemers zijn verplicht op het op de startkaart vermelde tijdstip te
starten vanaf de startplaats op de Nieuwmarkt. 
* Op de controle-posten dient iedere deelnemer PERSOONLIJK de startkaart ter
afstempeling aan te bieden. De controleposten zijn vermeld op de startkaart
en herkenbaar aan de gele Elfstedenvlag. 
* Er wordt uitsluitend op de startkaarten gestempeld. Bij verlies of
vermissing vn de startkaart kan geen herinneringsmedaille worden verstrekt
en kan de tocht niet worden geteld. 
* Na het volbrengen van de tocht dient de deelnemer zich persoonlijk af te
melden door inlevering van de gestempelde startkaart en een volledig
ingevuld finish-controle-kaart. 
* Bij de finish wordt de startkaart nauwkeurig gecontroleerd. Ontbreken een
of meer stempels of in gehandeld in strijd met het reglement, dan wordt de
deelnemer gediskwalificeerd. 
* In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

===================================================
De Friese Elfstedentocht

De Route

Achtereenvolgens worden tijdens de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd,
Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum,
Minnertsga, St.Jacobiparochie, Nij Altoenae, Oude
Bildtdijk, Oude Bildtzijl, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija,
Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard,
Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Dronrijp,
Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum,
Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp,
Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Balk,
Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren,
Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

ANWB - fietsroute

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Friese Elstedenrijwieltocht
in 1987 heeft het Provinciaal Bestuur het initiatief genomen om te komen tot
een officiële fietsroute langs de 11 Friese Steden.

De ANWB heeft de route volledig bewegwijzerd en velen hebben deze prachtige
fietsroute, die een aantal toeristische fietspaden bevat, inmiddels gereden.
Ook heeft VVV Workum een aardig boekje uitgebracht, waarin een fietsroute
langs de 11 steden wordt beschreven. Nadere informatie wordt u graag
verstrekt door VVV Bolsward, Marktplein 1, 8701 KG Bolsward, tel. 0515-572727.

=====================================================
Geschiedenis van de Friese Elfstedenrijwieltocht

De tocht wordt sedert 1912 georganiseerd. Sedert 1947 is er sprake van een
onafgebroken reeks. Er is één fietser, de 72-jarige Bolswarder veehouder
Corry de Groot, die sedert 1947 50 tochten heeft volbracht. Hij fietste op
pinkstermaandag 27 mei 1996 voor de 50e keer de Elfstedentocht. Helaas moest
hij op pinkstermaandag 19 mei 1997 verstek laten gaan als gevolg van een
knieblessure.

In de dertiger jaren en van 1947 tot 1958 werd de elfstedentocht ook als
wedstrijd verreden. Er was een wedstrijd voor wielrenners op racefietsen en
een wedstrijd voor renners op gewone fietsen, de zgn. vaardigheidsrit. De
hoge kosten van de wedstrijden waren voor het toenmalige bestuur aanleiding
om met de wedstrijden te stoppen en alleen nog maar een toerfietstocht te
organiseren.

De belangstelling om de tocht te fietsen was in die jaren niet erg groot.
Tot 1964 fietsten jaarlijks rond 300 deelnemers de tocht. In 1965 waren er
498 deelnemers en in 1966 begon een periode van groei. In 1971 fietsten 942
deelnemers de 230 km. en in 1972 konden maar liefst 1568 deelnemers worden
ingeschreven. Toen kwam pas echt de groei in het aantal liefhebbers. In 1974
meldden zich 2584 deelnemers, in 1975 waren er 4050, in 1976 6857 en voor de
tocht 1977 schreven 9366 fietsers in. In 1978 werd de 10.000-grens gepasseerd.

Sedert 1979 kende de tocht een maximum-aantal deelnemers van 12.000.
Sedertdien is de belangstelling voor de tocht ook steeds groter geweest dan
het aantal beschikbare startkaarten. Jaarlijks moesten rond 6.000
liefhebbers worden afgeschreven. In 1986 steeg dat aantal plotseling en
moesten rond 13.000 liefhebbers worden teleurgesteld. Die extra
belangstelling zal mede het gevolg zijn geweest van de elfstedentochten per
schaats in 1985 en 1986. De laatste jaren stabiliseerde het aantal
belangstellenden zich zo rond de 20.000. Na de elfstedenschaatstocht van 4
januari 1997 was er plotseling weer sprake van een toenemende
belangstelling. Rond 23.000 liefhebbers meldden zich. Gelet op het huidige
maximum-aantal van 15.000 moesten dus zo'n 8.000 fietsers worden teleurgesteld.

Uiteraard kwamen jaarlijks van alle kanten suggesties om meer fietsers in de
gelegenheid te stellen de tocht te fietsen. De organisatie van een massaal
evenement als de elfstedenrijwieltocht vraagt evenwel een zodanige inzet van
organisatoren, medewerkers, politie, Rode Kruis, EHBO, wegbeheerders en
andere bij de organisatie betrokken personen en instanties, dat met één dag
het plafond van mogelijkheden wel is bereikt. Het zal daarom blijven bij één
tocht op pinkstermaandag vanuit Bolsward in één startrichting. Om toch
enigzins tegemoet te komen aan de wens van velen om de elfstedentocht op
pinkstermaandag een keer te fietsen gaven de wegbeheerders, mede in verband
met de viering van het 75-jarig bestaan van de elfstedenrijwieltocht,
toestemming om op pinkstermaandag 8 juni 1987 15.000 fietsers te laten
starten. Dat maximumaantal geldt dus nog steeds.

De deelnemers worden in Bolsward gestart in groepen van 600 fietsers. De
eerste groep vertrekt 's morgens om 5 uur precies. Daarna wordt om de 8
minuten een volgende groep gestart. De laatste groep (groep 25) start om
8.12 uur. Aan de start wordt medewerking verleend door een drietal
muziekkorpsen, het stadsdraaiorgel Omke Romke en de Boalserter Skotsploech.
Zij brengen de fietsers naar de eerste kontrolepost, waar kan worden
begonnen aan de 230 km. lange tocht langs de Elf Friese Steden. Tot 24.00
uur hebben de deelnemers de gelegenheid om zich in Bolsward af te melden bij
de finishkontrole.

Het behoeft geen betoog dat langs de route duizenden toeschouwers aanwezig
zijn om de fietsers aan te moedigen. Het zijn beelden zoals we die allemaal
wellicht herkennen van de elfstedenschaatstochten in 1985, in 1986 en op
zaterdag 4 januari 1997 toen duizenden schaatsers naar de finish van de
elfstedentocht op de Bonkevaart in Leeuwarden werden gejuicht.


====================================================

________________________________________________

      --  __O         ----  O    
    --  _`\<         -----  _\\/\-% 
_______(_)/(_)______________(_)--(_)________________

Theo de Gruiter           t.j.d.degruiter at student.utwente.nl
Booggang 27             tel.: 074-2433613
7552 JX HENGELO (Ov.)  of overdag: (053-489)3285
________________________________________________-- End --


Archief homepage | Datum index | Onderwerp index